REGULAMIN 

DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

NA TERENIE GMINY KOŹMINEK

 

Treść:

 • Rozdział I - Przepisy ogólne
 • Rozdział II - Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • Rozdział III – Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług
 • Rozdział IV – Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
 • Rozdział V - Warunki przyłączania do sieci oraz sposób dokonywania odbioru, przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza
 • Rozdział VI - Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
 • Rozdział VII -  Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
 • Rozdział VIII - Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków
 • Rozdział IX - warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
 • Rozdział X – Postanowienia końcowe

  

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§1.

Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Koźminek

§2.

 • Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.)
 • Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa.

 

ROZDZIAŁ II

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§3.

W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

 1. dostarczania wody do nieruchomości w sposób ciągły i niezawodny, zgodnie z zawartą umową;
 2. zapewnienia zdolności użytkowanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w ilości wymaganej umową nie mniejszej niż 0,5 m3 na miesiąc oraz pod odpowiednim ciśnieniem, nie niższym niż 0,10 MPa;
 3. zapewnienia dostaw o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach nieprzekraczających parametrów określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ustawy, a w szczególności w zakresie twardości wody do 350 mg CaCo3/l, mętności do 0,7 NTU, pH 6,5 – 9,5, przewodności elektrycznej ≤ 2500 µS/cm, żelazo ≤ 200 µ/l, bakterii grupy coli – 0jtk/100 ml, Scheriichia coli – 0jtk/100 ml, enterokoki – 0jtk/100 ml, ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C< 100 jtk/1 ml;
 4. prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości dostarczanej wody i informowania Odbiorców usług o jej wynikach w trybie określonym przepisami ustawy;
 5. odbierania od Odbiorcy usług ścieków w ilości i na warunkach określonych w zawartej umowie;
 6. zapewnienia zdolności użytkowanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny w ilości wymaganej umową nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę;
 7. regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków;
 8. kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
 9. dokonuje na własny koszt niezbędnych  napraw urządzeń wodociągowych uszkodzeń za wyjątkiem powstałych z winy Odbiorcy usług lub osób trzecich,
 10. ponosi koszty zakupu, instalacji i utrzymania wodomierza głównego oraz jego  wymiany.

§4.

W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

 1. przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług, w ilości nie mniejszej niż 0,5m3 na dobę.
 2. zapewnić ciągły i niezawodny odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, warunkami przyłączenia obiektu do sieci kanalizacyjnej i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków.
 3. odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.

§5.

Odbiorca usług jest zobowiązany do korzystania z usług zaopatrzenia w wodę lub z odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo,

Zabrania się wprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej wód opadowych.

 

ROZDZIAŁ III

WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

§6.

 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków odbywa się w oparciu o umowę zawartą zgodnie z art. 6 Ustawy.
 2. Celem opracowania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne właściwego projektu umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, wniosek o jej zawarcie powinien w szczególności zawierać:
  1. imię, nazwisko (lub nazwę) oraz adres zamieszkania (lub siedziby) wnioskodawcy,
  2. wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę,
  3. oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody,
  4. oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków,
  5. oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę,
  6. oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (bytowe czy komunalne),

§7.

W terminie do 7 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zawarcie umowy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

§8.

 1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest zawierana na czas określony lub nieokreślony. W przypadku, gdy tytuł prawny do nieruchomości do której ma być dostarczania woda lub z której mają być odprowadzane ścieki jest określony, umowa jest zawierana na czas określony.
 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej aktualnie obowiązujące ogólne warunki umów stosowanych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków jeśli takie posiada.

 

ROZDZIAŁ IV

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

§9.

 1. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz główny, urządzenie pomiarowe, przeciętne normy zużycia oraz ilości usług ustalone w umowie.
 2. Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, przy czym okres rozliczeniowy nie może być krótszy niż miesiąc.
 3. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowych podanych do publicznej wiadomości taryf w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich, Gminy Koźminek oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, nie wymaga odrębnego indywidualnego informowania odbiorców usług o wysokości tych cen i stawek opłat.

§10.

 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i (lub) odprowadzania ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura
 2. Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo określa w fakturze, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.
 3. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku wielolokalowego oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, lub wyłącznie odbiorcom usług będących osobami korzystającymi z lokali, z którymi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawarło odrębne umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
 4. W przypadku braku możliwości odczytu przyrządów pomiarowych, z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, faktura jest wystawiana w terminie przypadającym na odczyt według zasad określonych w umowie.

 

ROZDZIAŁ V

WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU, PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

 

§11.

 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.
 2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci w szczególności powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,
  2. adres wnioskodawcy,
  3. nr telefonu
  4. określenie rodzaju i parametrów instalacji oraz urządzeń służących do odbioru usług,
  5. wskazanie przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody,
  6. wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzajów,
  7. adres nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub, z której będą odprowadzane ścieki, wyposażanie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,
  8. proponowany termin rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.
  9. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości
 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 ubiegający się o przyłączenie do sieci winien:
  1. mapę sytuacyjną, szkic, itp. określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w pkt. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§12.

 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 21 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z kompletem załączników wydaje warunki przyłączenia do sieci.
 2. Warunki przyłączenia, o których mowa w ust.1 powinny, co najmniej określić:
  1.  miejsce i sposób połączenia sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej  z instalacjami  nieruchomości,
  2.  wskazywać okres ważności  wydanych warunków przyłączenia nie krótszy niż rok
  3.  parametry techniczne przyłącza tj. minimalną średnicę przyłącza, stosowane materiały, głębokość posadowienia, minimalny spadek

§13.

 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest wcześniejsze pisemne uzgodnienie z przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej (w tym projektu jeśli wymagany).
 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje uzgodnienia, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentacji oraz po spełnieniu innych warunków wymaganych przepisami prawa budowlanego.

§14.

 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz z projektem przyłącza jeśli był wymagany.
 2. Odbiór częściowy robót ulegających zasypaniu tzn. robót zanikających następuje w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru
 3. Odbiór częściowy oraz końcowy przyłączy jest przeprowadzany przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
 4. Wynik odbioru jest potwierdzany przez strony wpisem w karcie przebiegu robót.
 5. Odbiór końcowy następuje na pisemny wniosek inwestora (wykonawcy).
 6. Odbiór końcowy dokonywany jest na podstawie końcowego protokółu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie umowie o przyłączenie.
 7. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:
  1. datę odbioru,
  2. przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości, rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
  3. skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika oraz przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
  4. adres nieruchomości wraz z numerem ewidencyjnym działki, do której wykonano podłączenie,
  5. podpisy członków komisji.
 8. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.
 9. Zakres utrzymania przyłącza przez określa umowa.

ROZDZIAŁ VI

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

§15.

 1. Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie planowej budowy nowych urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, zapewnia poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym aktualnego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.
 2. Warunki techniczne dotyczące możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie istniejących urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa ustalając w warunkach przyłączenia do sieci zasady projektowania i budowy przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych,
 3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli:
  1. nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.
  2. Przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług, w stopniu takim, że nie będą spełnione wymagania określające minimalny poziom usług.

 

ROZDZIAŁ VII

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

 

§16.

 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym.
 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin.
 3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować właściciela lub zarządcę budynku nieruchomości oraz osoby korzystające z lokali, z którymi przedsiębiorstwo zawarło umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
 4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.
 5. W przypadku przerwy trwającej do 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane poinformować niezwłocznie odbiorców usług, w miarę swoich możliwości technicznych i organizacyjnych, zapewnić zastępczy punkt poboru wody. O lokalizacji zastępczego punktu poboru wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne poinformuje odbiorców usług.
 6. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi. Nie zwalnia to Przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców.

 

ROZDZIAŁ VIII

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ

W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

 

§17.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:

 1. prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,
 2. występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług,
 3. występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
 4. w przypadku niedotrzymaniem ciągłości usług, do udzielenia Odbiorcy  informacji  o przewidywanym terminie usunięcia przerw  i zakłóceń w świadczeniu usług.

§18.

 1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.
 2. Reklamacja może być składana w dowolnej formie (ustnie, telefonicznie, email, pisemnie itp.), po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia.
 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub jej doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu w inny sposób. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego. O tym fakcie Przedsiębiorstwo informuje osobę, która złożyła reklamację i wskazuje ewentualny termin jej załatwienia.

§19.

Odbiorca usług może dochodzić roszczeń odszkodowawczych za szkody powstałe w wyniku przerwania dostawy wody lub odbioru ścieków, a także za szkody powstałe w wyniku dostawy wody o obniżonych parametrach jakościowych.

§20.

W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

 1. aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Koźminek taryfy,
 2. tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie Gminy Koźminek
 3. wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,
 4. aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.

 

ROZDZIAŁ IX

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§21.

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego może być dokonywany z hydrantów przeciwpożarowych zlokalizowanych w miejscach uzgodnionych przez jednostkę straży pożarnej z tym przedsiębiorstwem na podstawie odrębnych przepisów.

§22.

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są wyłącznie jednostki straży pożarnej

§23.

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z gminnej sieci wodociągowej są zobowiązani do powiadomienia przedsiębiorstwa o ilości pobranej wody na cele przeciwpożarowe, nie później niż w terminie 3 dni od wystąpienia zdarzenia.

§24.

Przedsiębiorstwo obciąża Gminę Koźminek za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie

 

ROZDZIAŁ X

PRZEPISY KOŃCOWE

§25.

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Ustawy, wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§26.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr IX/76/03 Rady Gminy Koźminek z dnia 15 grudnia 2003r r. w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków.

§27.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koźminek

§28.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego