logo wybrane

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze:

,,Pracownik gospodarczy”

I. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie minimum zawodowe,

 3. doświadczenie w pracach przy utrzymaniu porządku, zieleni, napraw konserwatorskich (dachy, elementy budynków) itp,

 4. co najmniej pięcioletni staż pracy,

 5. prawo jazdy kat. B (własny samochód) ,

 6. stan zdrowia pozwalający na podjęcie i wykonanie zatrudnienia na stanowisku a szczególnie brak przeciwwskazań do pracy na wysokościach,

 7. nieposzlakowana opinia,

 8. osoba nieskazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 9. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 10. dyspozycyjność.

II. Wymagania dodatkowe mile widziane:

 1. uprawnienia palacza c.o. kotłów na paliwo stałe,

 2. uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych do 1kV.

III. Warunki pracy na danym stanowisku:

1. praca na pełny etat,

2. wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 poz. 1960 ze zm.) oraz Regulaminu wynagradzania i premiowania pracowników ZGKiM z dn. 01.06.2009 r. z późniejszymi zmianami,

3. wynagrodzenie wypłacane do ostatniego dnia każdego miesiąca,

4. praca w terenie.

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w październiku 2021) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Komunalnym i Mieszkaniowym w Koźminku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6 %.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. wykonywanie drobnych prac budowlanych murarskich, tynkarskich, remontowych, dekarskich, porządkowych i pielęgnacyjnych,

 2. prawidłowa eksploatacja narzędzi i sprzętu przydzielonego do wykonywania zleconych zadań,

 3. kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych i zgłaszanie nieprawidłowości w tym zakresie

 4. obsługa sprzętu ogrodniczego i elektronarzędzi,

 5. właściwe i rzetelne wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego – kierownika oraz jego przełożonych,

 6. terminowe wykonywanie powierzonych zadań służbowych i poleceń przełożonych,

 7. przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,

 8. przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów o ochronie przeciwpożarowej,

 9. przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy służbowej i państwowej,

 10. należyta dbałość i odpowiedzialność za powierzone mienie,

 11. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z interesantami.

V. Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys – curriculum vitae (CV),

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

 4. kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik nr 1,

 7. oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 2,

 8. oświadczenie o niekaralności -  załącznik nr 3 ,

 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - załącznik nr 4,

 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku - załącznik nr 5.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku, ul. Mielęckiego 9, 62-840 Koźminek od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 lub wysłać pocztą z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko: pracownik gospodarczy”, w terminie do 22 listopada 2021 r. do godz. 1500 .

Dokumenty, które wpłyną do zakładu po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1000 ze zm.)”

VI. Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w procesie rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej mający swoją siedzibę w ul. Mieleckiego 9 , 62-840 Koźminek ; tel. 62 7637115, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z procesu rekrutacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, Kodeksem Pracy, ustawą o pracownikach samorządowych oraz innymi aktami normatywnymi niezbędnymi do realizacji zadań wynikających z ww. ustaw.

 3. Zakres przetwarzanych danych: imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, inne dane osobowe, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez kandydata ze szczególnych uprawnień przewidzianych w procesie rekrutacji.

 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez komórki organizacyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, których praca związana jest z prowadzeniem spraw związanych z procesem rekrutacji, dotyczących w szczególności: przetwarzania danych osobowych znajdujących się w dokumentacji rekrutacyjnej, w tym również przechowywania tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 5. W związku z przetwarzaniem danych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko instytucje uprawnione do odbioru tych danych w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa i zgodnie z tymi przepisami.

 7. Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu.

 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do udziału przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.

 9. Przysługuje Pani/Panu prawo:

  dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii danych,

  żądania sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeżeli są nieprawdziwe lub nieaktualne);

  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  przeniesienia swoich danych;

  wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.